POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO LAPTOPOMANIA.PL

 

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest STANISŁAW KOCZANOWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą STANISŁAW KOCZANOWSKI VIRTCOM (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Osiedle Kolorowe 10; 31-939 Kraków) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6782820179, REGON 121024857, adres poczty elektronicznej: kontakt@laptopomania.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 12 446 68 68 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicję zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego.

2.    CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
2.1.1. Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
2.1.2. Udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 2.1.1. w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych.   
2.2. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie Internetowym jest:
2.2.1. Spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Pozna?) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 zł w całości opłaconym, NIP: 781-173-38-52.
2.3. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:
2.3.1. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000334972
2.3.2. DPD Polska Sp. z o.o z siedzibą  w Warszawie (adres siedziby: Mineralna 15, 02-274 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000028368
2.4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).
2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.
2.6. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na  komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu Internetowego (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach Sklepu Internetowego ani śledzenia ich nawigacji. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).

3.    PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.  Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu.
3.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
3.2.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
3.2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizację umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 3.2.2.). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych poprzez Sklep Internetowy przyszły Usługobiorca (Klient) jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

4.    PRAWO KONTROLI, DOST?PU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:
4.2.1. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: kontakt@laptopomania.pl albo pisemnie na adres Administratora.

5.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego.
5.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobą nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5.3. Usługodawcą udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
5.3.1. Dane podawane przez Usługobiorców (Klientów) podczas tworzenia Konta w Sklepie Internetowym są przesyłane połączeniem szyfrowanym SSL 256 bit.
5.3.2. Hasła Usługobiorców są szyfrowane.
5.3.3. Wymagane jest podanie bezpiecznego hasła, zawierającego min 7 znaków.
5.3.4. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
5.3.5. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.
5.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Polityka plików Cookies

„Cookies” są to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniu użytkownika końcowego i przeznaczone do poprawnego korzystania ze strony internetowej (przeglądania). Pozwalają między innymi na identyfikację urządzenia z jakiego korzysta użytkownik, używanego oprogramowania i wyświetlenia treści dostosowanej do indywidulanych preferencji użytkownika. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej informacje o  stronie internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania (żywotność) na urządzeniu użytkownika oraz swój unikatowy identyfikator.

Mogą być stosowane dwa rodzaje plików "cookies" - sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Cookies" stałe przechowywane są przez określony czas, który jest sparametryzowany w pliku „cookies”, lub do chwili ich wcześniejszego (ręcznego) usunięcia przez użytkownika.

"Cookies" stosowane są także przez zewnętrzne podmioty z których usług korzystamy  Google, Facebook..

Szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystania plików Cookies przez podmioty trzecie można znaleźć na ich stronach internetowych:

Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/
Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies

„Cookies” używamy w celu tworzenia danych statystycznych, które pozwalają nam zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają ze strony internetowej oraz w celu optymalizacji i lepszego dostosowania treści strony.  Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Najpopularniejsze oprogramowania do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) domyślnie dopuszczają umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać zmiany konfiguracji przeglądarki, tak aby zablokować automatyczne wczytywanie plików "cookies" lub być informowanym i wyrażać każdorazową akceptację na wczytanie pliku na urządzenie użytkownika.

Informacje o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach dla poszczególnych przeglądarek dostępne są ponżej.

Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari.

Informujemy iż ograniczenie lub wyłączenie obsługi plików „Cookies" może negatywnie wpłynąć na prawidłowe działanie strony internetowej, aż do jej zablokowania.